Bella

Regulamin


Regulamin obowiązujący od dnia 03 kwietnia 2024 r. włącznie


I. Definicje


A. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy blizejciebie.pl, dostępny pod adresem www.blizejciebie.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Klient – osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca jednoosobowy - Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Strona/Strony – Sprzedawca i Klient.
 7. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchomą widoczną na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 9. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 10. Sprzedawca – spółkę Bella-Handel Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000177076, o kapitale zakładowym w wysokości 75.000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 879-21-70-896, Regon: 871209731.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.
 12. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 13. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.
 14. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.
 15. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459 z późn. zm.).

B. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawierania umów, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty ceny oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn. zm.).
 2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.blizejciebie.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26) lub drogą elektroniczna (adres: [email protected]) albo telefonicznie (nr 564519100).
 3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7 niniejszego punktu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o Cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o Cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym Klient, zobowiązana jest do niepodejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 10. Minimalna wartość zamówienia bez kosztów dostawy: 40 zł brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
 11. Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz składania Zamówień jest:
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,
  2. podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia,
  3. dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową , spełniającą wymogi określone w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu,
  4. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
 12. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.blizejciebie.pl/content/7-polityka-prywatnosci Warunkiem korzystania z usług Newslettera, który może zawierać informacje handlowe, jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 13. Po wyrażeniu przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 12 niniejszego punktu, Sprzedawca ma prawo przesyłać za pośrednictwem Newslettera informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219)
 14. Klient w każdym czasie ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce „Moje Konto” Sklepu Internetowego, co zostanie potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu o usunięciu danych Klienta z bazy adresowej Newslettera. Może to zrobić również klikając w link znajdujący się w stopce przesyłanych wiadomości.


III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy

 1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
  1. zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu zasad polityki prywatności, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia konta i
  2. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca przyjmuje otrzymanie Zamówienia, w tym ilość oraz Cenę za zamówiony Towar (potwierdzenie Zamówienia). Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży stanowi dowód , iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.


IV. Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską, drogą przesyłki paczkomatowej lub dostawą do punktu odbioru Poczty Polskiej. Koszty przesyłki określone są na stronie "Dostawa i płatności".
 2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym Zamówieniu.
 3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
 4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jedynie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia (pkt III ust. 5 niniejszego Regulaminu).


V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru


Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online,
 2. przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 95 1090 1506 0000 0001 0579 2488 - Santander Bank Polska S.A.,
 3. gotówką na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 95 1090 1506 0000 0001 0579 2488 - Santander Bank Polska S.A.
 4. za pobraniem, przy odbiorze Towaru, z tym zastrzeżeniem, że przy wartości brutto Towaru wyższej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), cena za Towar może być zapłacona jedynie w sposób określony w pkt 1-3.

Sprzedający akceptuje wyłącznie następujące sposoby zapłaty ceny: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem, drogą przesyłki paczkomatowej lub dostawą do punktu odbioru Poczty Polskiej.

VI (1). Uprawnienia przysługujące członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny

 1. Rabat w wysokości 5% na Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego o wartości powyżej 150 zł brutto, z wyłączeniem zestawów produktów.
 2. Okresowe promocje obowiązują na wybrane grupy asortymentowe wskazane każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Rabat, o którym mowa w ust. 1, łączy się z innymi promocjami, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Rabat, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych towarów.
 5. Rabat, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
 6. Uprawnienia obowiązują od dnia 1 września 2015r. przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Uprawnienia rabatowe można nabyć podczas rejestracji konta. Nie jest możliwe ich nabycie dla już założonego konta.


VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku ujawnienia się braku zgodności towaru z umową zawieraną ze Sprzedawcą Konsument może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm).
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową wynikających z przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm) Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznanie reklamacji.
 5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”), Konsumentem/Przedsiębiorcom jednoosobowym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt VIII.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta / Przedsiębiorcę jednoosobowego Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru oraz koszty bezpośrednie zwrotu Towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się je ponieść.
 7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu na adres: 87-100 Toruń, ul. Przelot 39 na koszt Kupującego.
 8. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu.


IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez prawo za brak zgodności Towaru z umową zawieraną z Klientem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę,
  2. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy,
  4. treści zamieszczone przez osoby korzystające ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
  5. za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.


X. Spory między Stronami

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia jego roszczeń w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
  2. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


XI. Prawa autorskie

 1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych .
 2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.


XII. Opinie w Sklepie Internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Konsumenta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Sprzedawca zapewnia, iż publikowane opinie nie będą pochodziły od osób, które nie są Konsumentami, o których mowa w ust. 3. Zapewnienie to będzie realizowane poprzez pozyskanie opinii z jednego z dwóch wiarygodnych źródeł:
  1. opinie pozyskane do dnia 22.12.2022 r. z bazy opinii produktowych wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Opinie te zostały wgrane do systemu zbierającego opinie produktowe TrustMate w celu zachowania ciągłości zbierania opinii oraz umożliwienia klientom zapoznania się z historycznymi ocenami.
  2. opinie pozyskane po 22.12.2022 r. wyłącznie z opinii zebranych za pomocą formularza ankietowego wysyłanego dla zapewnienia wiarygodności opinii w postaci unikalnego adresu url drogą mailową do klienta na kilka dni po wysyłce zamówienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


XII. Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym,
  2. zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu,
  5. bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Klient ma prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  2. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do Sprzedawcy lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.


XIV. Newsletter

 1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji sposób wskazany w zakładce „Twoje konto”.
 2. W razie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, , Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem biura Sprzedawcy.


XV. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm ) .
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 03 kwietnia 2024 r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych od tego dnia.


Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z dostarczanych na podstawie umowy rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Bella - Handel Sp. z. o. o., adres siedziby: ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub na adres e-mail [email protected] .
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. Bella - Handel Sp. z. o. o., adres magazynu: ul. Przelot 39, 87-100 Toruń niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Bella - Handel Sp. z. o. o.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

………………………………………

(miejscowość i data)Ja/My(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy (ilość, nazwa):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Numer zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Numer konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Podpis konsumenta(-ów)
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl

  Koszty przesyłki

  1. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości 12,99 zł w przypadku wyboru formy dostawy Orlen Paczka i 15,99 zł dla pozostałych form dostawy; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 119 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Klient w wysokości 20,99 zł; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 119 zł koszty przesyłki Klient ponosi w wysokości 3,99 zł.
  2. Czasowe zmiany kosztów przesyłki (promocje) są dostępne pod adresem: https://www.blizejciebie.pl/content/1-dostawa-i-platnosci


  Załącznik nr 4 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

  1. Urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej. 


  Załącznik nr 5 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


  Polityka prywatności w sklepie internetowym blizejciebie.pl


  Jeśli chcesz zmienić swoje ustawienia prywatności na tej stronie, możesz to zrobić klikając tutaj.

  1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl.
  2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:
   1. do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta;
   2. do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu.
   3. do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta.
  3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).
  4. W celu rejestracji lub logowania na konto Klient może wykorzystać uwierzytelnienie za pomocą istniejącego profilu w jednej z następujących sieci społecznościowych: Facebook, Google.
   1. Rejestracja za pomocą sieci społecznościowych możliwa jest, gdy użytkownik nie posiada konta klienta zarejestrowanego na adres e-mail wskazany w portalu społecznościowym. Aby dokonać rejestracji za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym należy wyrazić zgody obowiązkowe a następnie przejść przez proces uwierzytelnienia zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami. W ramach uwierzytelnienia Sklep Internetowy uzyska dostęp do adresu e-mail, imienia i nazwiska, następnie na tej podstawie utworzy konto klienta w sklepie.
   2. Logowanie za pomocą sieci społecznościowych możliwe jest po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail wykorzystywanego w danej sieci w Sklepie Internetowym. Aby dokonać logowania za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany w danym portalu społecznościowym autoryzacja nastąpi w tle, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta lub kolejnego kroku ścieżki zakupowej. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta w portalu społecznościowym konieczne będzie zalogowanie do niego po czym autoryzacja będzie przebiegała zgodnie z procesem opisanym w zdaniu poprzednim.
   3. Aby móc przeprowadzić proces uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, Twój adres IP, jest dostępny dla dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez dostawców sieci społecznościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych danego dostawcy.
  5. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).
  6. Administratorem Danych Osobowych jest Bella – Handel sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177076, NIP 879-217-08-96, REGON 871209731, kapitał zakładowy 75 000 zł (zwana dalej „Administratorem”). Współadministratorami danych osobowych mogą być także podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO
  7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz, dostępny pod adresem: Bella – Handel sp. z o. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oraz adresem e-mail: [email protected].
  8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  9. Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do funkcjonowania sklepu i konta klienta, zawierania Umów sprzedaży celach marketingowych, personalizacji oraz pomiarów analitycznych. Na naszej stronie możesz czasem podać dane osobowe (np. adres email lub numer telefonu), np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie. Po Twojej wcześniejszej zgodzie na cele marketingowe możemy przekształcić te dane w nieodwracalnie zaszyfrowany identyfikator, który możemy przesłać firmie Meta Platforms (Facebook) oraz Google. Jeśli jesteś użytkownikiem tych platform, przypiszą one Twoją aktywność na naszej stronie www do Twojej osoby. Następnie dane te mogą być wykorzystywane zgodnie z regulaminem Facebooka na cele statystyczne i marketingowe.
  10. Administrator w ramach corocznych audytów i w oparciu zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych wskazywaną przez RODO, okresowo usuwa ze Sklepu Internetowego zamówienia starsze niż dwa lata oraz konta starsze niż 3 miesiące, na których po usunięciu zamówień starszych niż dwa lata nie ma żadnych zamówień.
  11. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:
   1. A100 Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych Bella – Handel sp. z o. o. ,
   2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia usług logistycznych, usług księgowych oraz innych administracyjnych związanych z realizacją umowy sprzedaży,
   3. Thulium sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia procesów obsługi klienta,
   4. General Logistics Systems Poland sp. z o. o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu, realizacji usługi kurierskiej,
   5. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki paczkomatowej,
   6. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa– mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki do punktu odbioru,
   7. PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu umożliwienia dokonania płatności online (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności PayU, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),
   8. ComVision sp. z o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, Gliwice 44-100 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi przygotowania i wysyłki SMS newslettera,
   9. Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 18, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wygenerowania i przesłania ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu,
   10. Google Inc., spółką w Delaware – w razie wyrażenia przez Klienta za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google zgody na przesłanie ankiety, mająca dostęp do adresu e-mail i numeru zamówienia Klienta w celu wygenerowania i przesłania Klientowi ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu. Zgoda wyrażona za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google jest zarejestrowana wyłącznie w bazach Google i nie jest w żadnej sposób dostępna administratorowi lub przechowywana przez administratora .
   11. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków w celu wsparcia procesów komunikacji z klientem.
   12. Zapier, Inc. z siedzibą w San Francisco, 548 Market St. #62411 San Francisco, CA 94104-5401 w celu automatyzacji procesów międzysystemowej wymiany danych.
   13. TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław w celu badania satysfakcji oraz niezwłocznego reagowania na problemy Klientów Sklepu Internetowego.
   14. Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
  12. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
  13. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.
  14. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.
  15. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail [email protected]
  16. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
  17. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi.
  18. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat Cloudflare SSL oraz Cloudflare Firewall.
  19. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu, który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w Sklepie Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach zewnętrznych, wyświetlania w Sklepie Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów sklepu internetowego).
  20. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną blizejciebie.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę blizejciebie.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony blizejciebie.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
  21. Strona blizejciebie.pl wykorzystuje technologię cookies. Aktualne nazwy, rodzaje (cele), okresy ważności, jak i dostawców wykorzystywanych plików cookie sklep udostępnia tutaj.
  22. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony Blizejciebie.pl. Klient może również ograniczyć gromadzenie informacji przez Sklep Internetowy i jego zaufanych dostawców na stronie ustawień prywatności.
  23. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony Blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ponadto w przypadku pliku cookie odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych Klient w każdej chwili może zrezygnować z niego na stronie www.google.pl/settings/ads/ lub www.facebook.com/ads/preferences/.


  Do pobrania:

   Regulamin


   Regulamin obowiązujący do dnia 02 kwietnia 2024 r. włącznie


   I. Definicje


   A. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

   1. Sklep Internetowy – sklep internetowy blizejciebie.pl, dostępny pod adresem www.blizejciebie.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
   2. Klient – osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie.
   3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
   4. Przedsiębiorca jednoosobowy - Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   5. Regulamin – niniejszy regulamin.
   6. Strona/Strony – Sprzedawca i Klient.
   7. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
   8. Towar – rzecz ruchomą widoczną na stronie internetowej Sklepu internetowego.
   9. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   10. Sprzedawca – spółkę Bella-Handel Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000177076, o kapitale zakładowym w wysokości 75.000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 879-21-70-896, Regon: 871209731.
   11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.
   12. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
   13. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.
   14. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.
   15. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
   16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459 z późn. zm.).

   B. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawierania umów, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty ceny oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


   II. Postanowienia ogólne

   1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn. zm.).
   2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę http://www.blizejciebie.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26) lub drogą elektroniczna (adres: [email protected]) albo telefonicznie (nr 564519100).
   3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
   4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7 niniejszego punktu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
   5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
   6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   7. Informacja o Cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o Cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
   8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym Klient, zobowiązana jest do niepodejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
   9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
   10. Minimalna wartość zamówienia bez kosztów dostawy: 30 zł brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
   11. Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz składania Zamówień jest:
    1. posiadanie aktywnego adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,
    2. podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia,
    3. dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową , spełniającą wymogi określone w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu,
    4. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
   12. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.blizejciebie.pl/content/7-polityka-prywatnosci Warunkiem korzystania z usług Newslettera, który może zawierać informacje handlowe, jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
   13. Po wyrażeniu przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 12 niniejszego punktu, Sprzedawca ma prawo przesyłać za pośrednictwem Newslettera informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219)
   14. Klient w każdym czasie ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce „Moje Konto” Sklepu Internetowego, co zostanie potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu o usunięciu danych Klienta z bazy adresowej Newslettera. Może to zrobić również klikając w link znajdujący się w stopce przesyłanych wiadomości.


   III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy

   1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
    1. zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu zasad polityki prywatności, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia konta i
    2. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
   2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
   3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
   4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
   5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca przyjmuje otrzymanie Zamówienia, w tym ilość oraz Cenę za zamówiony Towar (potwierdzenie Zamówienia). Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży stanowi dowód , iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.


   IV. Dostawa Towaru

   1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską, drogą przesyłki paczkomatowej lub dostawą do punktu odbioru Poczty Polskiej. Koszty przesyłki określone są na stronie "Dostawa i płatności".
   2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym Zamówieniu.
   3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
   4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jedynie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia (pkt III ust. 5 niniejszego Regulaminu).


   V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru


   Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online,
   2. przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 95 1090 1506 0000 0001 0579 2488 - Santander Bank Polska S.A.,
   3. gotówką na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 95 1090 1506 0000 0001 0579 2488 - Santander Bank Polska S.A.
   4. za pobraniem, przy odbiorze Towaru, z tym zastrzeżeniem, że przy wartości brutto Towaru wyższej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), cena za Towar może być zapłacona jedynie w sposób określony w pkt 1-3.

   Sprzedający akceptuje wyłącznie następujące sposoby zapłaty ceny: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem, drogą przesyłki paczkomatowej lub dostawą do punktu odbioru Poczty Polskiej.


   VI. Program Rabatowy (aktywny do 16.11.2022)

   1. Program rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego posiadających zarejestrowane konto i dotyczy wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego z wyjątkiem zestawów towarów i towarów, dla których na karcie produktu zamieszczono komunikat „Produkt w stałej cenie, nie podlega dodatkowym obniżeniem ceny”. Przy zakupach przez Klienta bez posiadania zarejestrowanego konta program rabatowy nie obowiązuje.
   2. Do przyznania rabatu uprawniają wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego.
   3. Po przyznaniu rabatu informujemy Klienta o tym w wiadomości przesłanej na adres e-mail podanym przy rejestracji konta.
   4. Wartość zamówienia uprawniającego do rabatu, wysokość rabatu oraz ilość dni obowiązywania rabatu określa każdorazowo aktualna tabela rabatów znajdująca się w zakładce program rabatowy strony internetowej Sklepu internetowego. Przez wartość Zamówienia rozumie się wartość brutto Zamówienia po odliczeniu kwoty rabatu, który został Klientowi przyznany.
   5. W przypadku zmian wysokości rabatu w tabeli rabatowej, nabyte przez Klienta rabaty nie ulegają zmianom.
   6. Rabat obowiązuje dla wszystkich dalszych Zamówień, złożonych w okresie obowiązywania rabatu, po przekroczeniu 200 zł wartości brutto Towaru/Towarów w potwierdzonym/potwierdzonych Zamówieniu/Zamówieniach.
   7. Ceny widoczne na stronach Sklepu Internetowego są Cenami nie uwzględniającymi rabatu . Rabat naliczany jest automatycznie i wyświetlany w podsumowaniu koszyka zamówienia uprawnionego do naliczania rabatu.
   8. W przypadku nabycia prawa do kilku różnych rabatów, naliczany jest rabat najwyższy co do wysokości.
   9. Przyznane rabaty nie sumują się.
   10. Rabat liczony jest od każdej wartości linii Zamówienia podlegającej rabatowaniu i jest sumowany.
   11. Okres obowiązywania rabatu liczony jest od dnia przekazania Zamówienia firmie transportowej.
   12. Rabat obejmuje wyłącznie Ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
   13. Rabat przyznawany jest dla konkretnego zarejestrowanego Konta, a nie osoby Klienta.
   14. System rabatowy wygasa z dniem 16.11.2022 r. Klientom, którzy nabyli prawo do rabatu przed tym dniem, nadal będzie przysługiwał rabat w okresie jego ważności na zasadach określonych w regulaminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz sprzedaży Towarów i zestawów Towarów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą złożonych i potwierdzonych Zamówień.


   VI (1). Uprawnienia przysługujące członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny

   1. Rabat w wysokości 5% na Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego o wartości powyżej 150 zł brutto, z wyłączeniem produktów i zestawów nieobjętych Systemem rabatowym (na karcie każdego produktu znajduje się informacja, czy jest on objęty Systemem rabatowym).
   2. Okresowe promocje obowiązują na wybrane grupy asortymentowe wskazane każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
   3. Rabat, o którym mowa w ust. 1, łączy się z innymi promocjami, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego.
   4. Rabat, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych towarów.
   5. Rabat, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
   6. Uprawnienia obowiązują od dnia 1 września 2015r. przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
   7. Uprawnienia rabatowe można nabyć podczas rejestracji konta. Nie jest możliwe ich nabycie dla już założonego konta.


   VI. Postępowanie reklamacyjne

   1. W przypadku ujawnienia się braku zgodności towaru z umową zawieraną ze Sprzedawcą Konsument może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm).
   2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową wynikających z przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm) Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
   3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.
   4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznanie reklamacji.
   5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
   6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.


   VIII. Odstąpienie od umowy

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”), Konsumentem/Przedsiębiorcom jednoosobowym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
   2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
   3. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt VIII.
   4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
   5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   6. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta / Przedsiębiorcę jednoosobowego Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru oraz koszty bezpośrednie zwrotu Towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się je ponieść.
   7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu na adres: 87-100 Toruń, ul. Przelot 39 na koszt Kupującego.
   8. Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowy za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Konsumentowi/Przedsiębiorcy jednoosobowemu.


   IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

   1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez prawo za brak zgodności Towaru z umową zawieraną z Klientem.
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę,
    2. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
    3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy,
    4. treści zamieszczone przez osoby korzystające ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
    5. za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.


   X. Spory między Stronami

   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.
   3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia jego roszczeń w szczególności:
    1. zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);
    2. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
   4. Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


   XI. Prawa autorskie

   1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych .
   2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.


   XII. Opinie w Sklepie Internetowym

   1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
   2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
   3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Konsumenta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
   4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
   5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
   6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
   7. Sprzedawca zapewnia, iż publikowane opinie nie będą pochodziły od osób, które nie są Konsumentami, o których mowa w ust. 3. Zapewnienie to będzie realizowane poprzez pozyskanie opinii z jednego z dwóch wiarygodnych źródeł:
    1. opinie pozyskane do dnia 22.12.2022 r. z bazy opinii produktowych wystawionych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Opinie te zostały wgrane do systemu zbierającego opinie produktowe TrustMate w celu zachowania ciągłości zbierania opinii oraz umożliwienia klientom zapoznania się z historycznymi ocenami.
    2. opinie pozyskane po 22.12.2022 r. wyłącznie z opinii zebranych za pomocą formularza ankietowego wysyłanego dla zapewnienia wiarygodności opinii w postaci unikalnego adresu url drogą mailową do klienta na kilka dni po wysyłce zamówienia.
   8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


   XII. Dane osobowe i prywatność

   1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
   2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta między innymi w celu:
    1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym,
    2. zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów,
    3. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
    4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu,
    5. bezpośredniego, prowadzenia korespondencji z Klientem w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
   3. Klient ma prawo do:
    1. uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
    2. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
    3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego; żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
    4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   4. W celu realizacji swoich praw Klient może zgłosić się do Sprzedawcy lub dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Klienta.
   5. W celach statystycznych i poprawy jakości funkcjonowania strony internetowej Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie).
   6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.


   XIV. Newsletter

   1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie biuletynu informacyjnego („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji sposób wskazany w zakładce „Twoje konto”.
   2. W razie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, , Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.
   3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem biura Sprzedawcy.


   XV. Postanowienia końcowe

   1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm ) .
   3. Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2022r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych od tego dnia.


   Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


   Pouczenie o odstąpieniu od umowy


   Prawo odstąpienia od umowy


   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z dostarczanych na podstawie umowy rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Bella - Handel Sp. z. o. o., adres siedziby: ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub na adres e-mail [email protected] .
   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


   Skutki odstąpienia od umowy


   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. Bella - Handel Sp. z. o. o., adres magazynu: ul. Przelot 39, 87-100 Toruń niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


   Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   Bella - Handel Sp. z. o. o.
   ul. Żółkiewskiego 20/26
   87-100 Toruń

   ………………………………………

   (miejscowość i data)   Ja/My(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy (ilość, nazwa):

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Numer zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Numer konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Podpis konsumenta(-ów)
    (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


    Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl

    Koszty przesyłki

    1. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości 15,99 zł; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 109 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Klient w wysokości 20,99 zł; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 109 zł koszty przesyłki Klient ponosi w wysokości 3,99 zł
    2. Czasowe zmiany kosztów przesyłki (promocje) są dostępne pod adresem: https://www.blizejciebie.pl/content/1-dostawa-i-platnosci


    Załącznik nr 4 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

    1. Urządzenie z dostępem do Internetu,
    2. Dostęp do poczty elektronicznej,
    3. Zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej. 


    Załącznik nr 5 do Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl


    Polityka prywatności w sklepie internetowym blizejciebie.pl


    Jeśli chcesz zmienić swoje ustawienia prywatności na tej stronie, możesz to zrobić klikając tutaj.

    1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego blizejciebie.pl.
    2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:
     1. do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta;
     2. do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu.
     3. do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta.
    3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).
    4. W celu rejestracji lub logowania na konto Klient może wykorzystać uwierzytelnienie za pomocą istniejącego profilu w jednej z następujących sieci społecznościowych: Facebook, Google.
     1. Rejestracja za pomocą sieci społecznościowych możliwa jest, gdy użytkownik nie posiada konta klienta zarejestrowanego na adres e-mail wskazany w portalu społecznościowym. Aby dokonać rejestracji za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym należy wyrazić zgody obowiązkowe a następnie przejść przez proces uwierzytelnienia zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami. W ramach uwierzytelnienia Sklep Internetowy uzyska dostęp do adresu e-mail, imienia i nazwiska, następnie na tej podstawie utworzy konto klienta w sklepie.
     2. Logowanie za pomocą sieci społecznościowych możliwe jest po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail wykorzystywanego w danej sieci w Sklepie Internetowym. Aby dokonać logowania za pomocą mediów społecznościowych należy kliknąć w odpowiednią ikonę portalu społecznościowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany w danym portalu społecznościowym autoryzacja nastąpi w tle, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta lub kolejnego kroku ścieżki zakupowej. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do konta w portalu społecznościowym konieczne będzie zalogowanie do niego po czym autoryzacja będzie przebiegała zgodnie z procesem opisanym w zdaniu poprzednim.
     3. Aby móc przeprowadzić proces uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, Twój adres IP, jest dostępny dla dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez dostawców sieci społecznościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych danego dostawcy.
    5. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).
    6. Administratorem Danych Osobowych jest Bella – Handel sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177076, NIP 879-217-08-96, REGON 871209731, kapitał zakładowy 75 000 zł (zwana dalej „Administratorem”). Współadministratorami danych osobowych mogą być także podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO
    7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz, dostępny pod adresem: Bella – Handel sp. z o. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oraz adresem e-mail: [email protected].
    8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
    9. Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do funkcjonowania sklepu i konta klienta, zawierania Umów sprzedaży celach marketingowych, personalizacji oraz pomiarów analitycznych. Na naszej stronie możesz czasem podać dane osobowe (np. adres email lub numer telefonu), np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie. Po Twojej wcześniejszej zgodzie na cele marketingowe możemy przekształcić te dane w nieodwracalnie zaszyfrowany identyfikator, który możemy przesłać firmie Meta Platforms (Facebook) oraz Google. Jeśli jesteś użytkownikiem tych platform, przypiszą one Twoją aktywność na naszej stronie www do Twojej osoby. Następnie dane te mogą być wykorzystywane zgodnie z regulaminem Facebooka na cele statystyczne i marketingowe.
    10. Administrator w ramach corocznych audytów i w oparciu zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych wskazywaną przez RODO, okresowo usuwa ze Sklepu Internetowego zamówienia starsze niż dwa lata oraz konta starsze niż 3 miesiące, na których po usunięciu zamówień starszych niż dwa lata nie ma żadnych zamówień.
    11. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:
     1. A100 Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych Bella – Handel sp. z o. o. ,
     2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia usług logistycznych, usług księgowych oraz innych administracyjnych związanych z realizacją umowy sprzedaży,
     3. Thulium sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia procesów obsługi klienta,
     4. General Logistics Systems Poland sp. z o. o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu, realizacji usługi kurierskiej,
     5. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki paczkomatowej,
     6. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa– mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi transportowej lub doręczenia przesyłki do punktu odbioru,
     7. PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu umożliwienia dokonania płatności online (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności PayU, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),
     8. ComVision sp. z o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, Gliwice 44-100 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi przygotowania i wysyłki SMS newslettera,
     9. Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 18, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wygenerowania i przesłania ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu,
     10. Google Inc., spółką w Delaware – w razie wyrażenia przez Klienta za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google zgody na przesłanie ankiety, mająca dostęp do adresu e-mail i numeru zamówienia Klienta w celu wygenerowania i przesłania Klientowi ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu. Zgoda wyrażona za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google jest zarejestrowana wyłącznie w bazach Google i nie jest w żadnej sposób dostępna administratorowi lub przechowywana przez administratora .
     11. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków w celu wsparcia procesów komunikacji z klientem.
     12. Zapier, Inc. z siedzibą w San Francisco, 548 Market St. #62411 San Francisco, CA 94104-5401 w celu automatyzacji procesów międzysystemowej wymiany danych.
     13. TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław w celu badania satysfakcji oraz niezwłocznego reagowania na problemy Klientów Sklepu Internetowego.
     14. Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
    12. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
    13. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.
    14. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.
    15. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail [email protected]
    16. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
    17. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi.
    18. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat Cloudflare SSL oraz Cloudflare Firewall.
    19. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu, który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w Sklepie Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach zewnętrznych, wyświetlania w Sklepie Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów sklepu internetowego).
    20. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną blizejciebie.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę blizejciebie.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony blizejciebie.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
    21. Strona blizejciebie.pl wykorzystuje technologię cookies. Aktualne nazwy, rodzaje (cele), okresy ważności, jak i dostawców wykorzystywanych plików cookie sklep udostępnia tutaj.
    22. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony Blizejciebie.pl. Klient może również ograniczyć gromadzenie informacji przez Sklep Internetowy i jego zaufanych dostawców na stronie ustawień prywatności.
    23. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony Blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ponadto w przypadku pliku cookie odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych Klient w każdej chwili może zrezygnować z niego na stronie www.google.pl/settings/ads/ lub www.facebook.com/ads/preferences/